Cytaty 2005-2006

2006

  Cytat na styczeń

Przez całą Ewangelię słyszymy powracające zdanie:
"Nie bój się".
To właśnie mówi Gabriel do Zachariasza.
To mówi Gabriel do Marii.
To mówią aniołowie do kobiet przy grobie: "Nie bójcie się".
I to samo mówi Pan ... kiedy ukazuje się apostołom: "Nie bójcie się, to Ja jestem. Nie bójcie się się, to Ja jestem. Nie bójcie się Boga. Ja jestem Bogiem miłości; Bogiem, który zaprasza do otrzymywania - darów radości, pokoju i wynagrodzenia ubogim - i do porzucenia lęków, tak byście mogli zacząć dzielić się tym, co tak bardzo boicie się stracić". Jezus zaprasza nas, abyśmy wyprowadzili się z domu lęku i wprowadzili do domu miłości - oddalili się od miejsca niewoli i wstąpili do miejsca wolności. "Przyjdź do Mnie, przyjdź do mojego domu, który jest domem miłości" - mówi Jezus.
[...]
"Słowo stało się ciałem i rozbiło swój namiot pośród nas, tak aby Bóg mógł mieszkać między nami w domu miłości."
[...]
"Niech wasz dom będzie we mnie, tak jak mój dom jest w was. Żyjcie w imię Boga - to jest imię miejsca, w którym powinniście mieszkać. Gdzie jesteście? Czy jesteście w tym imieniu? Czy jesteście w miejscu miłości?."

Jedyne, czego nam trzeba, Henri J. M. Nouwen

  Cytat na luty

 2-2006

 

"Pokój wam" - powiedział Jezus do apostołów, którzy pozamykali się w wieczerniku. Pokój wam - to znaczy nie jesteście sami, nie lękajcie się, jesteście powołani. Nieważne, że mogą przyjąć trudności, cierpienie, śmierć męczeńska. Czuwa nad wami Duch Boży - moc Boża. Wszystko obróci się ku dobremu. Pokój - to obudzenie świadomości, że jesteśmy w potężnych rękach Boga. Jak bardzo nam potrzeba takiego pokoju, kiedy tyle ogarnia nas lęków.

ks. Jan Twardowski

 

 

  Cytat na marzec

 3-2006

 

 

"Jezus mówi: "Trwajcie we Mnie,
jak i Ja trwam w was". To boskie trwanie - to jest właśnie życie wieczne.

W noc przed swoją śmiercią Jezus powiedział do apostołów:

Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie Mnie [...] Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz zamieni się w radość. [...] wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę, i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać (J 16, 16-22).

Żyjemy teraz w czasie pełnym smutku i zawodzenia. Przeżyć tę chwilę w duchu Jezusa Chrystusa oznacza wyjść ze środka swego bólu i pozwolić, by zmienił się w radość dzięki miłości Tego, który przychodzi w naszym przekraczaniu siebie. Nie musimy przekreślać czy unikać swego osamotnienia, swej wrogości i złudzeń. Przeciwnie, kiedy będziemy mieli dość odwagi, aby je zrozumieć i przyznać się do nich, wtedy z wolna będziemy mogli je przemieniać w samotnosć, gościnność i modlitwę.

H. M. Nouwen

  Cytat na kwiecień

 4-2006

 

Zatoka lasu zstępuję
w rytmie górskich potoków ...
Jeśli chcesz znaleźć źródło,
musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, ze ono musi tu gdzieś być -
Gdzie jesteś, źródło? ... Gdzie jesteś, źródło?!
...

Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski

 

 

  Cytat na maj

Z chwilą kiedy w pełni uciszony stajesz tu i teraz,"
w rzeczywistości, która jest twoją właśnie teraz i tu,
nie protestując i nie pragnąc zmiany,
nie szukając niczego w czasie przyszłym
i nie narzekając na to, co było,
królestwo niebieskie otwiera się przed tobą.
[...]
Uciszonym trwać w Bożych rękach
to rzecz najprostsza ze wszystkich,
a mimo to rzecz najtrudniejsza dla człowieka.
Wyciszenie jest dlatego tak trudne,
bo to co w świecie i w człowieku
chce go siłą odciągnąć od nadprzyrodzoności. ...

Wilfrid Stinissen OCD, Noc jest mi światłem

 

  Cytat na czerwiec

 6-2006"Trwajcie mocni w wierze"

Wezwanie zawarte w tych słowach skierowane jest do nas wszystkich, tworzących wspólnotę uczniów Chrystusa.
Skierowane jest do każdego z nas. Wiara jest bardzo osobistym aktem człowieka, który realizuje się w dwóch wymiarach.
Wierzyć to przede wszystkim znaczy uznać za prawdę to, czego do końca nie ogarnia nasz umysł.
Trzeba przyj±ć to, co Bóg nam objawia o sobie, o nas samych i o otaczającej nas rzeczywistości,
także tej niewidzialnej, niepojętej, niewyobrażalnej.
Ten akt przyjęcia prawdy objawionej poszerza horyzont naszego poznania i pozwala dotrzeć do tajemnicy,
w jakiej zanurzona jest nasza egzystencja. Jednak zgoda na takie ograniczenie możliwości rozumu nie przychodzi łatwo.
I tu wiara jawi się w swoim drugim wymiarze: jako zaufanie osobie - nie zwyczajnej osobie, ale Chrystusowi.
Ważne jest w co wierzymy, ale jeszcze ważniejsze, komu wierzymy.
[...]
Benedykt XVI, Kraków, 28.05.2006

  Cytat na lipiec

 7-2006

 

"Radość wiary ma prawdziwie różne oblicza. Warto je odkryć."

Czy tak naprawdę wiara daje nam radość? Czasem możemy przeczytać albo usłyszeć, że życie człowieka wierzącego nie jest łatwiejsze niż tego, który nie wierzy, że jest ono równie ciężkie dla wszystkich. Dziwią mnie zawsze tego rodzaju stwierdzenia. Czy życie nie jest lżejsze, kiedy można je przeżywać w radości, w "radości wiary", niż wówczas, kiedy nie wiadomo, po co się żyje, skąd się pochodzi i dokąd zmierza?
Czy życie nie jest lżejsze, kiedy słyszę, jak Bóg mówi do mnie "Jesteś moim synem umiłowanym, moim umiłowanym dzieckiem, w tobie znajduję radość"? Życie nie może być równie ciężkie, gdy można je przeżywać z Nim, który jest drog±, prawdą i życiem. "Moje brzemię jest lekkie" - mówi Jezus (Mt 11,30)
[...]
Człowiek nie jest stworzony, by być kimś sam z siebie, osiągnie swoje przeznaczenie tylko wtedy, kiedy nieustannie będzie pozwalał Stwórcy, by napełniał go życiem, bezgranicznym wiecznym życiem. Kiedy Bogu daję swoją otwartość, to może Go kochać tą miłością, która wypływa z Niego samego. Jednak nie w taki sposób, by znikał, albo aby jego osobowość była niweczona. Przez swoją otwartość na Boga zyskuje swój specyficzny charakter. Każdy człowiek jest zupełnie niepowtarzalnym naczyniem przyjmującym nieskończoność Boga w sposób, który nie jest podobny nikomu innemu.
[...]

Charyzmatem sw. Ignacego z Loyoli było przypomnieć nam, że w życiu duchowym w pierwszym rzędzie nie chodzi o kontemplację czy działanie, ale o to, by być do Bożej dyspozycji, aby On mógł realizować swoje plany w nas i poprzez nas. Ogromną radością i źródłem kontemplacji jest widzieć, że spełniamy dzieło Boga i jesteśmy Jego narzędziami, doświadczać, że Bóg posługuje się nami, małymi ludźmi, by czynić swoje cuda.

Wilfried Stinissen OCD "Żyć w głębokiej relacji z Bogiem"

  Cytat na sierpień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Cytat na wrzesień

 9-2006

"Przede wszystkim miejcie wytrwałą miłość jedni ku drugim, bo miłość zakrywa wiele grzechów."
1P. 4,8Panie mój, przyprowadzam Ci wszystkich ludzi, którzy doznali porażki, poszukując twórczej, bliskiej przyjaźni.
Wielu czuje się samotnie, nie jest w stanie nawi±zać trwałego związku;
wielu czuje się przegranymi w swych małżeństwach i rozchodzi się, by podążać różnymi drogami;
wiele dzieci nie potrafi rozmawiać z rodzicami i wielu rodziców lęka się o swoje dzieci.
Wszędzie wokół siebie widzę głód miłości i niemożność zaznania jej w glęboki i trwały sposób.

O Panie, spójrz na nas łaskawie, na Twe dzieci, i okaż nam swoj± miłość - nie ideę czy myśl, ale żywe doswiadczenie.
Daj nam zobaczyć tę Pierwszą Miłość, byśmy widzieli cał± miłość ludzką jako odbicie większej miłości, miłości bez warunków i granic.
Ulecz tych, którzy czują się zranieni w swej najgłębszej istocie, którzy czuj± się odrzuceni, nie zrozumiani albo nawet bezużyteczni.
Pokaż im Twą uzdrawiającą miłość i pomóż im na drodze przebaczenia i pojednania.
Amen
Wołanie o miłosierdzie, H.M. Nouwen  

 

  Cytat na październik

 

 

Strach przełamuje się ufnoscią, zawierzeniem. Bóg nigdy nie jest znużony przypominaniem nam o tym, że nie musimy się lękać. Egzegeci obliczyli, że Pismo Święte wspomina o tym aż 366 razy. Gdybyśmy odszukali te miejsca, mielibyśmy słowa na każdy dzień, nawet na rok przestępny!

Nie jesteśmy samotni, Bóg jest z nami. "Ja nie jestem sam - mówi Jezus - lecz Ja i Ten, który Mnie posłał" (J 8,16). Wszelki strach płynie z naszego oddzielenia się od Boga albo - mówiąc własciwiej - z tego, że wydaje się nam, że jesteśmy od Niego oddzieleni. To złudzenie izolacji odbiera nam siły.

Wieczność posrodku czasu, Wilfrid Stinissen

 

 

 

 

 

  Cytat na listopad

 11-2006

 

Pan bez przerwy zaprasza nas do nieustannej modlitwy. Czy jest to jednak możliwe, skoro nasz duch jest zajęty tyloma sprawami? Skoro nasza mysl - w tym samym czasie, który poswięcamy modlitwie - tak łatwo od niej ucieka? Po rozpatrzeniu różnych warunków i sposobów modlenia się powróćmy do sprawy najważniejszej: modlić się, to znaczy myśleć o Bogu z miłoscią. By przypomnieć sobie o Panu, gdy jestem poddany próbie lub doświadczeniu zmęczenia, w ogniu działania czy w czasie denerwujących spotkań, gdy idę lub odpoczywam - wystarczy jedno słowo. Modlitwa Kościoła Zachodu, uświęcająca godziny dnia, rozpoczyna się zawsze tym samym wersetem: Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
A mnisi ze wschodu powtarzaj± nieustannie: Jezu, Synu Boga, Zbawiciela, zmiłuj się nade mną grzesznym.
To wspomnienie, gdy przywołuje się je często, wprowadza nas w zażyłość z Jezusem Chrystusem. On, który nie nazywa już swoich uczniów sługami, ale przyjaciółmi, zaprasza, by dzielić się swymi myślami.

Zaproszenie do modlitwy, Claude Filipo SJ

 

 

  Cytat na grudzień

„Mądry Bóg już przed wiekami wybrał dla ciebie krzyż i  przysyła ci go jako dar serca.
Przedtem jednak przypatrzył się On krzyżowi, wszechwiedzącymi oczyma,
zastanowił się nad nim w swej Boskiej mądrości,
obdarzył go ciepłem swojej miłości, zważył go w obu dłoniach,
by stwierdzić, czy nie jest on choćby o cal za duży, choćby o jedną uncję za ciężki.
On pobłogosławił krzyż swoim świętym imieniem,
przeniknął go na wskroś swoją łaską,
skropił go swoim pocieszeniem
i jeszcze raz spojrzał na ciebie i na twoją odwagę.
I tak oto ostatecznie przychodzi z nieba do ciebie krzyż jako szczególne pozdrowienie Boga, więcej – jako jałmużna Jego miłosiernej miłości”.

Św. Franciszek Salezy

---------------------

2005

 Cytat na styczeń

 

 

Pozwólmy Bogu się kochać; pozwólmy Mu zbliżyć się do nas. [...]

Trwanie w miłości Boga jest naszą jedyną nadzieją, jedynym prawdziwym domem dla naszego serca. Nie chodzi o to, abyśmy rozumowo uznali, ze Bóg nas kocha. Chodzi o to, aby nasze serce stało się dla Niego domem i trwało w Jego miłości.

John Eldredge, Dzikie serce

 

 

 Cytat na luty

 2-2005

Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie.

J 14, 21

Komunia z Jezusem oznacza, ze musimy stać się tacy jak On. Razem z Nim przybici do krzyża, razem z Nim złożeni w grobie i razem z Nim wskrzeszeni, aby towarzyszyc zagubionym wędrowcom w ich podróży.

H. M. Nouwen, Z płonącymi sercami

 Cytat na marzec

 3-2005

 

 

 

 

Czasem Bóg daje człowiekowi samotność po to, żeby przemyślał swoje życie, by zbliżył się do Niego. Samotność jest prawdziwą tragedią tylko wtedy, gdy przeżywana jest bez Boga.

Samotność nie polega na tym, że ludzie ode mnie odchodzą, ale na tym, że ja odchodzę od ludzi.

ks. Jan Twardowski

 

 

 

 

 

 Cytat na kwiecień

[...]
Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół
i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku
- lecz zdumiewa się człowiek!
Próg, który świat w nim przekracza,
jest progiem zdumienia.
(Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię "Adam".)

Był samotny z tym swoim zdumieniem
pośród istot, które się nie zdumiewały
- wystarczyło im istnieć i przemijać.
Człowiek przemijał wraz z nimi na fali zdumień.
Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał
z tej fali, która go unosiła,
jakby mówiąc wszystkiemu wokoło: "zatrzymaj się! - masz we mnie przystań"
"we mnie jest miejsce spotkania z Przedwiecznym Słowem
- "zatrzymaj się, to przemijanie ma sens"
"ma sens... ma sens... ma sens!"

Tryptyk Rzymski, Jan Paweł II

 Cytat na maj

Im więcej pragniemy dać siebie w miłości, tym więcej miłości będziemy mieli do ofiarowania. [...]

Miłość nie tylko wyżej ceni dobro innego niż własne, ale nawet ich nie porównuje. Uznaje tylko dobro ukochanej istoty, które zarazem jest i moim. Miłość użycza wszelkiego dobra drugiemu człowiekowi, nie dzieląc go na części, tylko tak się ze swym przedmiotem identyfikując, że jego dobro staje się i moim.

Miłość chrześcijańska każe mi dążyć do czegoś większego niż zadowolenie własnych pragnień, chociażby one zmierzały do pożytku bliźnich. Powinna uczynić ze mnie narzędzie Opatrzności Bożej w ich życiu. Muszę być przekonany i na wskroś przeniknięty tą świadomością, że bez mojej miłości nie będą może mogli dokonać tego, co Bóg dla nich zamierzył. Moja wola powinna stać się narzędziem woli Bożej i pomagać im do stworzenia własnego przeznaczenia. Moja miłość ma być dla nich „sakramentem” tajemniczej i niesamolubnej miłości, jaką Bóg żywi dla nich. Ma być przekazywaniem im nie mojego własnego ducha, ale Ducha Świętego. Moje słowa do nich mają być słowami Chrystusa, który raczy się im przeze mnie objawiać.

T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą

 Cytat na czerwiec

 

 

 

Jedynie ten, kto wyzwolił się spod spojrzenia innych, a pozostaje z rozmysłem pod okiem Boga jest naprawdę wolny; [...]
To spoczywające na nas, meżczyźnie czy kobiecie, kochające spojrzenie Ojca godzi nas z samymi sobą i odnawia w nas Jego obraz.
Nasza relacja z Bogiem Ojcem jest żródłem naszej prawdziwej osobowości.

Kapłaństwo serca, Jo Croissant

 

 

 

 

  Cytat na lipiec

 

 

 

 

 

 

 

Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie
królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.
Mk 10, 15

 

 

 

 

 Cytat na sierpień

 8-2005

 

 

"Im większym stajesz się koneserem wdzięczności, tym mniej padasz ofiarą niechęci, depresji i rozpaczy. Wdzięczność niczym eliksir stopniowo rozpuści skorupę twojego "ja" - zachłanność i potrzebę władzy - przemieniając cię w istotę szczodrą. Dzięki wdzięczności dokonuje się zaiste alchemiczna reakcja duchowa, pod wpływem której stajemy się wspaniałomyśni, wielkoduszni."
Sam Keen

Fragment z książki pt.: "Porozumienie bez przemocy" Marshalla B. Rosenberga

 
 Cytat na wrzesień

 9-2005

 

Największym darem, jaki może dać Ci moja przyjaźń, jest dar Twojego Umiłowania. Mogę dać ten dar tylko o tyle, o ile samego dla siebie przyjąłem. Czyż to nie jest to, o co chodzi w przyjaźni: obdarzanie siebie nawzajem darem umiłowania?
Tak, istnieje głos, który przemawia z wysokości i z głębi nas, i który szepce cicho lub oznajmia głośno: "Jesteś moim Umiłowanym, w Tobie mam upodobanie". Z pewnością nie jest łatwo usłyszeć ten głos, w świecie pełnym innych głosów, które krzyczą: "do niczego się nie nadajesz, jesteś brzydki; jesteś bezwartościowy; jesteś godny pogardy, jesteś nikim - chyba, że udowodnisz, że jest przeciwnie".
Te negatywne głosy są tak głośne i uporczywe, że łatwo jest im uwierzyć. Jest to wielka pułapka, pułapka samoodrzucenia, nieakceptowania siebie. W ciągu lat zdałem sobie sprawę z tego, że największą pułapką w naszym życiu nie jest sukces, ale brak samoakceptacji.

Kiedy uwierzymy głosom, które nazywają nas bezwartościowymi i niegodnymi miłości, wówczas sukces, popularność i władza są łatwo postrzegane jako atrakcyjne rozwiązania. Prawdziwą pułapką jest jednak brak samoakceptacji.

Odrzucanie siebie jest największym wrogiem życia duchowego, ponieważ sprzeciwia się świętemu głosowi, który nazywa nas "Umiłowanymi". Bycie Umiłowanym wyraża podstawową prawdę naszego istnienia.

Życie Umiłowanego, Henri J. M. Nouwen

 

 Cytat na październik

 10-2005

 

"Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga". Echem tego wezwania Chrystusa jest rada, jakiej często udzielał ojciec Pio: "Zdajcie się całkowicie na Boskie Serce Jezusa, jak dziecko ukryte w ramionach matki". Niech ta zachęta przeniknie także do naszych serc i stanie się źródłem pokoju, harmonii i radości. Czegóż mamy się lękać, jeśli Chrystus jest dla nas Drogą, Prawdą i Życiem? Czemu nie mielibyśmy ufać Bogu, który jest Ojcem, naszym Ojcem?

Jan Paweł II (1999)

 

 

 Cytat na listopad

 11-2005

"Potrzebujemy trochę milczenia w obecności Boga. Chociaż cały swój czas chcemy uczynić czasem dla Boga, to nigdy nam się to nie uda, jeśli nie poświęcimy Mu konkretnej minuty, godziny, poranka, dnia, tygodnia, miesiąca. Wymaga to wiele dyscypliny i podejmowania ryzyka, ponieważ zawsze nam się wydaje, że mamy coś pilniejszego do zrobienia, a zwykłe "siedzenie" i "nic nie robienie" często rozprasza nas bardziej, niż nam pomaga. Na to jednak nie ma rady.
Ciche przebywanie w obecności Boga należy do rdzenia wszelkiej modlitwy. Na początku często głos Boży nie jest w stanie się przebić przez zgiełk naszego wnętrza. Czasami trudno to znieść. Powoli jednak, bardzo powili, odkrywamy, że czas milczenia uspokaja nas i pogłębia naszą świadomość siebie i Boga. Wtedy bardzo szybko zaczynamy tęsknić za tymi chwilami. I nim sobie to w pełni uświadomimy, ta wewnętrzna moc się rozwija i pociąga ku milczeniu, pośród którego przemawia do nas Bóg.

Przekroczyć siebie, Henri J. M. Nouwen

 

  Cytat na grudzień

 12-2005

"... jesteś wybrany. Oznacza to dziękowanie Bogu za to, że Cię wybrał i dziękowanie ludziom, którzy przypominają Ci o tym, ze jesteś wybrany.
Wdzięczność jest najbardziej owocnym sposobem pogłębiania swojej świadomości tego, że nie jest się "wypadkiem", ale Bożym wyborem. [...]
Ważne jest uświadomić sobie, jak często mieliśmy okazje do wdzięczności, a nie wykorzystaliśmy ich. Kiedy ktoś jest dla nas dobry, kiedy coś pomyślnie się potoczy, kiedy problem zostanie rozwiązany, rana wyleczona, są bardzo konkretne powody do dziękowania: za pomocą słów, kwiatów, listu, kartki pocztowej, rozmowy telefonicznej albo, po prostu, serdecznego gestu. Jednakże dokładnie te same sytuacje dają nam również okazje do krytykowania, sceptycyzmu, nawet cynizmu, ponieważ kiedy ktoś jest dla nas dobry, możemy poddawać w wątpliwość jego motywację; kiedy coś dobrze się potoczy, to zawsze mogło potoczyć się lepiej; kiedy problem zostanie rozwiązany, często pojawia się nowy ...
Możemy wybrać czy będziemy wdzięczni czy rozgoryczeni. Możemy zdecydować, czy rozpoznamy w tym momencie, że jesteśmy wybrańcami Boga, czy skupimy się na ciemnych stronach zaistniałej sytuacji. Jeżeli uporczywie wpatrujemy się w to co ciemne, to w końcu znajdziemy się w ciemnościach.
Jeśli stale uznajemy jasne strony życia, sami będziemy coraz bardziej jasnieć. Jestem zafascynowany tym, że za każdym razem, gdy decydujemy się na wdzięczność, łatwiej jest nam zobaczyć nowe powody do wdzięczności. Wdzięczność rodzi wdzięczność, tak jak miłość rodzi miłość.

Życie Umiłowanego, Henri J. M. Nouwen

Powrót do spisu cytatów.

CookiesAccept

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem